Politika privatnosti

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 • Nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
 • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani
 • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz Vašu dozvolu
 • Bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista
 • Svrha obrade tj. prikupljanje vaših osobnih podataka je članstvo u Udruzi, te će isti biti pohranjeni za cijelo vrijeme trajanja članstva, nakon čega se vaši osobni podaci trajno brišu. Ograničenje obrade tj. brisanje podataka koji su na prijavi označeni kao nužni za članstvo (*) moguće je isključivo prestankom članstva
 • Član upisom osobnih podataka koji nisu nužni za članstvo (adresa, grad, poštanski broj i broj telefona) daje svoj pristanak na obradu i korištenje istih, te ima pravo tražiti ograničenje obrade tj. brisanje istih u svakom trenutku
 • Član ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno odgovarajućem nadležnom tijelu

U politici privatnosti se pozivate na krivu legislativu:

 1. UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
  od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 119,4.5.2016).
 2. ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, (NN 42/2018 (9.5.2018.))