Kotarsko poglavarstvo Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: (1823.-1868.) 1833/1850.
Količina: svež. 1, d/m 0,1
Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac (I.R. Capitanato distretuale di Obrovazzo. Pretura politica di Obrovazzo)

Historijat stvaratelja gradiva

obrovac-kotarsko-poglavarstvoKotar u Obrovcu osnovan je 9. siječnja pod nazivom Mjesno starješinstvo Novigrad i Obrovac sa sjedištem Novigradu. Za vrijeme Dandola 1806.-1809. postoji samo općina Obrovac koja ulazi u sastav kotara Zadar. Za vrijeme Ilirskih provincija na osnovu Dekreta o uređenju Ilirije od 15. travnja 1811. izvršena je nova teritorijalna podjela Dalmacije, 31. listopada 1811., kada je uspostavljen i kotar Obrovac sa osam općina: Novigrad, Radušić, Obrovac, Karin, Benkovac, Kistanje, Đevrske i Ostrovica sa 53 naselja i 18.260 žitelja. Od 3. prosinca 1816. općina Novigrad i Obrovac bile su u sastavu okruga Zadar. Na osnovi nove teritorijalne organizacije od 17. prosinca 1822. godine, koja stupa na snagu 1923. godine osniva se kotar Obrovac sa tri općine: Obrovac (podesteria) i Novigrad (sindikat) i Benkovac (sindikat).

Na osnovu Carske naredbe od 16. veljače 1826. potvrđene od c.k. Dvorske kancelarije od 17. ožujka iste godine guverner Tomašić donosi Oznanjenje 17. travnja 1827. godine o novoj teritorijjalnoj podjeli i smanjenju kotarskog poglavarstva Obrovac. Ova naredba stupila je na snagu 1. svibnja 1827. Dana 1. siječnja 1847. uspostavlja se politička i sudska pretura i podesterija Benkovac. Tako se dio sela odvaja iz kotara Obrovac i pripaja Benkovc. Godine 1850. osniva se pretura Kistanje. Novom administrativnom podjelom Dalmacije provedenom na osnovi zakona od 19. svibnja 1868. ukida se kotar Obrovac, a njegovo područje podpada pod kotar Benkovac, a Obrovac postoji samo kao općina do 31. prosinca 1923.

Područje djelovanja Kotarskog poglavarstva u Obrovcu 1823. obuhvaćalo je :

  1. općinu Obrovac (podesteria) sa naseljima: Obrovac i Zaton, Muškovci, Bilišane, Kruševo, Zelengrad, Medviđa, Bruška, Žegar, Krpa, Golbić, Ervenik Gornji i Donji, Parčić, Modrino selo, Biovičino selo, Kožulovac, Bijelina, Nunić, Ivoševci, Kistanje, Rudule i Mokropolje.
  2. Općina Novigrad (sindikat) obuhvaća naselja: Novigrad s Pridragom, Karin, Popoviće, Biljane Gornje i Donje, Smilčić, Islam Grčki i Latinski i Rupalj, Posedarje, Slivnicu, Vinjerac, Starigrad, Seline i Jasenice.
  3. Općina Benkovac (sindikat) obuhvaća naselja Benkovac s Lišanima, Kula Atlagić, Korlat, Rodaljice, Đevrske, Zečevo, Dobropoljci, Brgud, Stankovci, Ostrovica, Gožići, Žažvić, Buković, Perušić, Šopot, Podlug, Kolarina, Pristeg, Morpolača, Prović, Vukšić, Bulić, Kožolovac, Lepure, Lisičić, Podgrađe, Nadin, Raštević, Veljane i Trljuge.

Nakon 1. svibnja 1827. godine područje kotarskog poglavarstva se znatno smanjuje. Općina Novigrad ulazi u sastav zadarskog kotarskog poglavarstva, a općina Benkovac se ukida. Pojedina naselja ulaze u sastav zadarskog poglavarstva, neka skradinskog i kninskog poglavarstva. Naselja koja od tada pripadaju području kotara Obrovac su: Zaton, Muškovci, Bilišane, Kruševo, Zelengrad, Medviđta, Bruška, Žegar, Krupa, Golubić, Perušić, Modrino selo, Bjelina, Karin, Popovići, Biljane Gornje, Starigrad, Seline, Jasenice, Benkovac, Kula Atlagić, Korlat, Rodaljice, Brgud, Buković i Tribanj.

Osnivanjem kotareva u Benkovcu 1847. i u Kistanjama 1850. godine područje kotarskog poglavarstva u Obrovcu se smanjuje, a novo razdjeljenje je izvršeno 1854. godine. Tako se kotaru Obrovac pripajaju slijedeće poreske općine: Obrovac, Tribanj, Starigrad, Seline, Jasenice, Zaton, Muškovci, Golubić, Krupa, Kruševo, Bilišane s Breštanima, Zelengrad s Bogetićem, Medviđa i Karin s Kunovcem; površine 12 milja kvadratnih i brojem od 9288 žitelja

Povijest fonda

Gradivo Kotarskog poglavarstva u Obrovcu nalazi se među gradivom Okružnog poglavarstva u Zadru, vodi se pod brojem svežnja 97. Za ovaj fond postoji brojevni popis po godinama i nalazi se zajedno s arhivskim popisom Okružnog poglavarstva u Zadru. Akvizicija ne postoji.

Sadržaj

  • Vidi HR DAZD 104, Kotarsko poglavarstvo u Zadru 1868.-1918. (na web stranici)
  • Vidi HR DAZD 102 Okružno poglavarstvo u Zadru 1816.-1868. (na web stranici)

Popis gradiva

Spisi: svež. 1, god. 1833.-1850.

Jezik i pismo

Talijanski, latinica