Politika privatnosti

1. Svrha i cilj

Matica Obrovčana, udruga je osnovana u cilju održavanja i promicanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti grada Obrovca te organiziranog, nestranačkog djelovanja i poticanja građanske inicijative za razvitak i unapređenje kulturnih i tradicijskih vrijednosti Obrovca. Rad udruge je javan, a javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene Statutom:

  • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, na posebnim skupovima, na internet stranicama Udruge ili na drugi prikladan način;
  • javnim priopćavanjem.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova na osnovu potpisane pristupnice. Članstvom u Udruzi povjeravate nam svoje osobne podatke. Sve vaše osobne podatke koje Udruga prikupi putem Internet stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika neposredne, pismene ili elektronske komunikacije u sklopu obavljanja svojih aktivnosti, koji sadrže/upućuju na ovu Izjavu, prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uvjetima ove Izjave, internih dokumenata Udruge o zaštiti osobnih podataka, kao i propisa važećih u Republici Hrvatskoj.
Ova Izjava opisuje podatke koje prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe koristimo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima. Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da ste pročitali i razumjeli njezin sadržaj, vaša prava i načine njihovog ostvarenja kao i mogućnosti u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Vaši podaci obrađivat će se samo u svrhe za koje su prikupljeni.
Sukladno važećoj legislativi o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup osobnim podacima, eventualni ispravak istih te sva ostala prava navedena u točki 8.

Ukoliko je temelj obrade vaših osobnih podataka pivola koju ste nam dali za određene svrhe obrade, vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za neku od tih svrha obrade. To uključuje i slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

2. Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših osobnih podataka ili ako suglasnost za obradu osobnih podataka prikupljenih korištenjem ove stranice, načina komuniciranja, korištenje kolačića i slično želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada opozvati, molimo da nam se obratite putem sljedećih kontakata:

Matica Obrovčana
Ivane Brlić Mažuranić 82
10000 Zagreb
kontakt: http://www.matica-obrovcana.hr ; info@matica-obrovcana.hr
Molimo vas da koristite obrazac za kontakt koji vam stoji na raspolaganju, a koji sadrži sve informacije koje su nam potrebne za nastavak komunikacije i rješavanje vaših zahtjeva.

3. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Da bi ostvarila ciljeve i svrhu svojeg postojanja te ostvarila i održavala komunikaciju sa svojim članovima Udruga prikuplja sljedeće osobne podatke:

a) vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, broj članske iskaznice, kategoriju članstva, broj telefona, broj mobitela, adresu e-pošte.

b) ostale osobne podatke: koje nam vi stavljate na raspolaganje,kao što su podaci iz osobne iskaznice, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.

c) automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija: koje se generiraju uvijek kada korisnici posjete Internet stranicu Udruge i prilikom razmjene e-mailova. Tehnologija koja se pri tome može koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici / IP adrese, kolačići (engl. cookies), Web Beacon i alati trećih osoba (treće osobe mogu automatski primiti određene informacije prilikom komunikacije između korisnika uz pomoć vlastitih alata).
Udruga ne prikuplja osobne podatke o djeci (definirani kao osobe mlađe od 16 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njihovih roditelja ili zakonskog zastupnika. Roditelj ili zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

4. Pristup i zaštita osobnih podataka

Svi prikupljeni osobni podaci pošteno i zakonito se obrađuju i dostupni su samo Predsjedniku, Dopredsjedniku i Tajniku Udruge i trećim stranama (izvršiteljima obrade – kojima su ti podaci zakonito proslijeđeni i nužni za izvršavanje ugovorene obrade te tijelima i organizacijama od javnog interesa ili tijelima i organizacijama koje izvršavanju službene ovlasti sukladno važećoj zakonskoj regulativi) koje imaju zakonito pravo pristupa osobnom podacima. Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge i treće strane odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pristup i postupanje s osobnim podacima fizičkih osoba te svrhe obrade definirane su Statutom Udruge i internim aktima Udruge.

Osobne podatke koje obrađujemo (prikupljamo, bilježimo, organiziramo, strukturiramo, pohranjujemo, prilagođavamo ili izmjenjujemo, pronalazimo, obavljamo uvid, uporabljujemo, otkrivamo prijenosom, širimo ili stavljamo na raspolaganje na drugi način, usklađujemo ili kombiniramo, ograničavamo, brišemo ili uništavamo) štitimo odgovarajućim organizacijsko tehničkim mjerama pri čemu se primjenjuju visoki standardi sigurnosti.
Udruga koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika svoje Internet stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite podataka o korisnicima stranice, Udruga koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštitu lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Korisnik Stranice mora biti svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažuriranog antivirusnog programa, osobnog firewall programa, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

5. Korištenje kolačića (eng. cookies)

Korištenje kolačića je jedan od način na koji prikupljamo osobne podatke automatski, uvijek kada posjećujete Internet stranicu Udruge. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju generira poslužitelj Internet stranice i koju preglednik (browser) automatski sprema na disk korisnikovog računala uvijek kada korisnik pristupa određenoj Internet stranici. Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na stranici.
Kolačići nam omogućuju da na poslužitelju pohranjujemo podatke u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu analize korištenja stranice i praćenja njezine funkcionalnosti. Većina Internet preglednika je podešena za primanje kolačića, time da korisnik može i samostalno regulirati primanje kolačića i to na način da preglednik postavi tako da odbije sve kolačiće ili da primi obavijest kada je kolačić poslan. Ipak, skrećemo pozornost na mogućnost da određeni dijelovi Stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića, pa Udruga isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja stranice zbog odabira regulacije primanja kolačića.

6. Čuvanje osobnih podataka

Udruga poštuje načelo čuvanja osobnih podataka dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka te
propisuje razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje.
Osobni podaci se čuvaju i pohranjuju uz primjenu organizacijsko tehničkih mjera koje osiguravaju očuvanje njihove povjerljivosti, integriteta i dostupnosti.
U pogledu čuvanja i pohrane osobnih podataka Udruga može biti uvjetovana različitim obvezama. Te obveze uključuju koliko dugo može ili mora čuvati i pohranjivati osobne podatke i kada i kako ih može brisati i uništiti.
Obveze čuvanja i pohrane osobnih podataka mogu proizaći iz zakona ili drugog propisa.

7. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama

Udruga može osobne podatke proslijediti trećim osobama na korištenje u sljedeće svrhe:
a) u vezi sa ostvarivanjem ciljeva za koje je Udruga osnovana ukoliko je član na zakonit način upoznat s takvim prosljeđivanjem,
b) odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada se takvo korištenje nalaže temeljem zakona, sudskih naloga ili službenih tijela, ili
c) radi revizije poslovanja ili provođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne prijetnje.
U slučaju ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, Udruga će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama bez da vas obavijestimo. Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni pružateljima vanjskih usluga na području Europske unije, te vanjskim pružateljima usluga u trećim zemljama za koje postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Zabrana korištenja u svrhe direktnog marketinga: bez vaše izričite suglasnosti, Udruga neće koristiti vaše osobne podatke u svrhe direktnog marketinga ili prodavati ili na drugi način omogućiti korištenje osobnih podataka trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti

a) Pravo na informiranje
U trenutku prikupljanja vaših osobnih podataka dužni smo vam pružiti informacije sukladno zakonskoj regulativi na jasan i lako dostupan način. Navedene informacije uključuju ali se ne ograničavaju na: svrhe obrade, pravni temelj obrade, primatelje podataka, razdoblje pohrane, vaša prava vezana uz osobne podatke. U situaciji kad smo vaše osobne podatke zaprimili od treće strane (na zakoniti način) u trenutku prvog kontakta koji s vama ostvarimo uz već navedene pružit ćemo vam i informaciju o izvoru osobnih podataka.

b) Pravo na pristup
Od nas možete tražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.

c) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

d) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje.

e) Pravo na povlačenje privole:
Ukoliko se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste nad dali, vaše je pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu.

f) Pravo na ograničenje distribucije:
Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
  • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

g) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:
Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

h) Pravo na prigovor:
Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

i) Pravo na žalbu:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka i nadzornom tijelu unutar EU.

Ostvarivanje prava:
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 2. ove Izjave te koristeći obrazac koji se u tu svrhu nalazi na našoj Internet stranici.

Potvrda identiteta:
U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Zlouporaba prava:
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

9. Promjene i ažuriranje

Udruga će redovito ažurirati ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka.
Sve izmjene i dopune ove Izjave biti će objavljene na našoj Internet stranici.

Scroll to Top