Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština udruge MATICA OBROVČANA (u daljnjem tekstu: Udruga), održana 28. rujna 2015. godine, donijela je  

STATUT MATICE OBROVČANA

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge; o području djelovanja sukladno ciljevima i ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; vođenju popisa članova; o tijelima Udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te druge odredbe od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: MATICA OBROVČANA. Sjedište Udruge je u Zagrebu. Predsjednik Udruge može donijeti Odluku o promjeni adrese sjedišta.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga je neprofitna, samostalna i nestranačka pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: MATICA OBROVČANA – ZAGREB. Udruga ima svoj Grb na kojem su simboli rijeke Zrmanje i tvrđave Turanj. S lijeve strane Grba je grančica zimzelenog drveta a s desne strane grančica drva graba. Udruga za svoje članove izrađuje članske iskaznice s rednim brojem prema registru članova Udruge a na Iskaznici je i Grb Udruge.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju održavanja i promicanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti grada Obrovca te organiziranog, nestranačkog djelovanja i poticanja građanske inicijative za razvitak i unapređenje kulturnih i tradicijskih vrijednosti Obrovca. Udruga sukladno cilju djeluje u području ljudskih prava (njegovanje zavičajnog identiteta).

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:
 • rad na prikupljanju i prezentiranju povijesne građe o kulturi i tradiciji grada Obrovca;
 • organiziranje kulturnih događanja čiji su nositelji članovi udruge u duhu kulture i tradicije grada Obrovca;
 • rad na poticanju inicijative za obnovu spomenika i drugih kulturnih i tradicijskih vrijednosti u gradu Obrovcu;
 • različite inicijative za oživljavanje kulturnog života u gradu Obrovcu i održanje njegovih tradicijskih vrijednosti;
 • jačanje suradnje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, na posebnim skupovima, na internet stranicama Udruge ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka, poslovno sposobna, fizička osoba i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije određen drugačiji način imenovanja. Članstvo može biti: aktivno i podupirajuće. Aktivni članovi su osobe koje kontinuirano sudjeluju u radu Udruge. Podupirajući članovi su osobe koje svojim osobnim zalaganjem ili materijalnim doprinosom pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge. Skupština Udruge svojom odlukom na redovitoj sjednici može promovirati nove aktivne članove iz redova podupirujućih članova, temeljem zasluga u radu Udruge.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova na osnovu potpisane pristupnice.

Članak 11.

Registar članova vodi Tajnik udruge Registar članova vodi se elektronički i obavezno sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, adresi i telefonu. Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tjelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Članstvo prestaje:
 • dobrovoljnim istupanjem;
 • isključenjem zbog kršenja odredbi Statuta.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donose konsenzusom Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 14.

Udruga može osnivati Ogranke Udruge. Odluku o osnivanju Ogranka Udruge donose konsenzusom Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik, a odluku donose na inicijativu najmanje 20 članova Udruge. Ogranci nisu pravne osobe. Ogranak bira Predsjednika i Dopredsjednika koji upravljaju aktivnostima Ogranka u suradnji s Predsjednikom i Dopredsjednikom Udruge i sukladno Statutu Udruge. Način rada Ogranaka uređuje se poslovnikom koji donosi Skupština.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:
 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni aktivni članovi te po jedan predstavnik svake pravne osobe aktivne članice Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema dnevnom redu predlagatelja. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Skupštine koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno najmanje 5 članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Skupština udruge:
 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 23.

Predsjednik:
 • zastupa Udrugu;
 • saziva Skupštinu Udruge;
 • rukovodi radom Skupštine Udruge;
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine
Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge;
 • donosi odluke vezano za promjenu sjedišta Udruge;
 • definira izgled i sadržaj obrasca pristupnice u članstvo Udruge;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28.

Imovinu Udruge čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuju konsenzusom Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve na osnovu odluke Skupštine. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

LIKVIDATOR

Članak 33.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština. Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge. Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 34.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem pred Predsjednikom. Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 35.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika, i ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 36.

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Predsjednika Udruge. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 28. 09. 2015. godine

__________________ Predsjednik Udruge (Mićo Jurjević)

Scroll to Top